Služby v oblasti vztahů s investory

Jakožto registrátor a převodní agent fondu jsme hlavním kontaktním místem pro investory. Každý investor je jedinečný a má individuální potřeby. Ve společnosti Parker & Hill reagujeme na tyto jedinečné potřeby a požadavky pomocí personalizovaného přístupu. V rámci našeho běžného servisu zasíláme investorům pravidelné výpisy o hodnotě jejich investice. Naše služby dále zahrnují i prověřování potenciálních investorů, zpracovávání transakcí s investory, korporátní akce a podle potřeby komunikace s jednotlivými investory.

Naší předností jsou špičkové online IT platformy, kde investoři mohou vidět všechny detaily o daném fondu, své majetkové podíly a podrobnosti o obchodování.  Investorům nabízíme mimo jiné tyto služby:

 • Kompletní služby registrátora a převodního agenta
 • Služby pro akcionáře
 • Zpracování žádostí o úpis a zpětný odkup
 • Poskytování údajů o čisté hodnotě aktiv (Net Asset Value) informačním agenturám, aby bylo zajištěno, že současní i potenciální investoři mají včasný přístup k těmto oceněním
 • Vedení registrů (seznamů) akcií a společníků
 • Zpracovávání veškerých transakcí týkajících se investorů, včetně úpisů, zpětných odkupů, převodů, dílčích vkladů a výplat podílů na zisku
 • Sledování souladu s dokumentací fondu, pokud jde o oznamovací (výpovědní) lhůty, minimální výše investic a úhrady poplatků
 • Shromažďování a ověřování dokumentace vypracované na základě hloubkové prověrky klienta (Customer Due Diligence – CDD) a zásady „Poznej svého klienta“ (Know Your Client – KYC) v souladu s jurisdikčními požadavky
 • Distribuce výpisů, zpráv a dalších sdělení investorům
 • Správa závazků investorů a realizace navazujících kroků, včetně komplexních sekundárních transakcí a zpětných odkupů;
 • Výpočet správcovských poplatků na základě uživatelsky definovaných kalkulačních pravidel;
 • Výpočet naběhlých úroků, včetně výpočtů komplexních pravidel jako např. tzv. kaskádovitých pravidel (waterfall rules).
 • Vedení registru (seznamu) investorů
 • Vyřizování úpisů, zpětných odkupů či požadavků na výplatu peněz, včetně provádění kontrolních opatření proti praní špinavých peněz

Účetnictví a oceňování

Jakožto nezávislý externí správce fondů může náš tým specialistů poskytovat flexibilní a dlouhodobě fungující řešení pro správu fondů. Naší největší předností je náš specializovaný tým odborníků na účetnictví fondů spolu s kvalitním IT zázemím. Naše oddělení účetnictví fondů je strukturováno tak, aby každému klientovi umožňovalo mít jednu, pro sebe vyhrazenou kontaktní osobu.

Každý fond je přidělen fondovému účetnímu, který odpovídá za veškerou účetní činnost daného fondu od každodenního účetnictví až přezkumy ocenění, přičemž využívá pomoci našich pracovníků odpovídajících za centralizovanou databázi cenných papírů, korporátní akce a stanovování cen, aby tak byly maximalizovány výhody plynoucí ze sdílení znalostí napříč naší celou platformou pro účetnictví fondů.

Naší snahou je zjistit problémy ještě předtím, než vzniknou, a zároveň proaktivně řešit záležitosti, vytvářet zásady a postupy a zůstat v kontaktu s aktuálním vývojem v daném odvětví.

Mezi naše služby v oblasti účetnictví fondů patří následující:

Služby týkající se účetnictví fondu a stanovení čisté hodnoty aktivxxviii Příprava účetních knih a výpočet čisté hodnoty aktiv s odkazem na pohyby akcií.
xxix Příprava finančních výkazů (účetní závěrky) na míru klientovým požadavkům, včetně výkazů aktiv a pasiv, provozních činností, změn čistých aktiv a peněžních toků
xxx Výpočet veškerých poplatků a retrocesí
xxxi Automatický výpočet napříč všemi výkonnostními strukturami nebo fondovými strukturami
xxxii Poskytování zpráv správců investic včetně portfoliové analýzy a firemního řízení
xxxiii Nezávislé srovnání a ověření portfolia ze strany hlavního makléře nebo uschovatele (custodian)
xxxiv Vedení knih a evidence fondu v souladu s dokumenty upravujícími činnost fondu
Oceňováníxvii Získávání cen a směnných kurzů z nezávislých zdrojů
xviii Stanovování a ověřování cen z různých zdrojů
xix Vytvoření a provádění politiky oceňování fondu
xx Hodnocení politik oceňování na základě dosažených výsledků
Finanční výkaznictví a spolupráce při provádění auditui Získávání cen a směnných kurzů z nezávislých zdrojů
ii Stanovování a ověřování cen z různých zdrojů
iii Vytvoření a provádění politiky oceňování fondu
iv Hodnocení politik oceňování na základě dosažených výsledků
 • Automatické zpracovávání finančních výkazů (účetní závěrky)
 • Hlášení o výkonnosti fondů
 • Předkládání výkazů regulačním orgánům
 • Součinnost při provádění finančních auditů
 • Proaktivní výklad a vykazování údajů podle standardů IFRS a GAAP
 • Rozpočty a výdaje fondů
 • Příprava rozpočtů fondů a ročních projekcí příjmů a výdajů
 • Příprava, sledování, určování trendů a úprava časově rozlišených výdajů
 • Koordinace schvalování a hrazení výdajů fondů

Služby v oblasti dodržování předpisů (compliance)

Ve společnosti Parker & Hill náš tým pro oblast dodržování předpisů (compliance), který se skládá z mimořádně zkušených odborníků na dodržování předpisů v oblasti investování a předních odborníků z daného odvětví, Vám bude poskytovat součinnost při založení fondu a při zajišťování plnění jeho regulačních povinností se zvláštním důrazem na:

 • Poskytování rad týkajících se nových nebo revidovaných regulatorních požadavků
 • Pomoc při pravidelných revizích nabídkových dokumentů
 • Provádění hloubkové kontroly (due diligence) propojených osob podle potřeby
 • Podpůrné akcionářské služby s hloubkovou kontrolou (due diligence) akcionářů

Zajistíme, aby byl fond neustále v souladu s předpisy, pokud jde o nepřetržité vedení jeho zákonné evidence a dodržování regulačních požadavků.

Firemní sekretářské služby

Investoři a provozovatelé fondů chtějí zajistit, aby společnosti měly řádnou řídící strukturu a aby byly vždy v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nezbytnou součástí kvalitního firemního řízení je pravidelné konání formálních zasedání představenstva a pořizování zápisů o rozhodnutích přijatých na těchto zasedáních. Máme k dispozici specializovaný tým pracovníků pro firemní sekretářské služby, který poskytuje vedení firmy podporu v oblasti řízení. Mezi naše sekretářské služby patří:

SlužbaPopis
Služby týkající se založení společnosti
 • Zajištění zápisu společnosti do obchodního rejstříku
 • Registrace osobních společností (společníků)
 • Žádosti o povolení (licence)
Administrativní služby
 • Zajištění sídla a registračního agenta
 • Vedení důvěrných rejstříků poplatků, členů představenstva (jednatelů) a akcionářů
 • Předkládání veškerých zákonných dokumentů a úhrada veškerých poplatků u Rejstříku firemních záležitostí (Registry of Corporate Affairs).
 • Zajištění firemních jednatelů (představenstva) prostřednictvím naší licencované dceřiné firmy
 • Poskytování nominee služeb
Domicilační služby
 • Zajištění prostor pro firemní sídlo
 • Úhrada každoročních správních a regulačních poplatků
 • Zpracovávání a podávání každoročních výkazů (přiznání)
 • Vedení zákonných rejstříků (seznamů) a firemních záznamů
 • Osvědčování (certifikace) firemních záznamů
 • Komunikace s vládními a regulačními orgány
Služby týkající se likvidace a rušení společností
 • Zrušení registrace fondů
 • Výmaz neaktivních firem
 • Dobrovolné likvidace
Podpůrné služby pro vedení firmy
 • Koordinace logistických opatření
 • Vypracování programu zasedání, podkladů pro účastníky zasedání a poskytování administrativní podpory
 • Vykonávání činností tajemníka (sekretáře) firmy na zasedání představenstva, včetně zpracování podrobného zápisu z jednání a ad-hoc usnesení
 • Zajišťování (řízení) opatření navazujících na zasedání podle potřeby
 • Služba Virtual Boardroom (virtuální zasedací místnost vedení firmy) – kdykoliv a kdekoliv zajištění internetového přístupu ke všem materiálům pro zasedání vedení
Podpůrné služby akcionářům
 • Zpracování veškerých dokumentů, včetně oznámení o konání zasedání, usnesení, formuláře pro zastupování, hlasovacích lístků, scénář proslovu předsedy představenstva a zápisů z jednání
 • Shromažďování (sběr) oprávnění k zastupování a poskytnutí analýzy zastupování (tzv. proxy analýza)
 • Zajištění usnášeníschopnosti prostřednictvím následné komunikace s jednotlivými akcionáři
 • Koordinace procesu hlasování a zajištění osvědčení o průběhu (výsledcích) hlasování
 • Předkládání usnesení příslušným vládním úřadům
Správa bankovního účtu
 • Osvědčování bankovních usnesení a ustavujících (zakládacích) dokumentů
 • Pomoc při zakládání bankovního účtu

Outsourcované firemní sekretářské služby

Vaši investoři a provozovatelé fondů chtějí zajistit, aby společnosti měly řádnou řídící strukturu a aby byly vždy v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nezbytnou součástí kvalitního firemního řízení je pravidelné konání formálních zasedání představenstva a pořizování zápisů o rozhodnutích přijatých na těchto zasedáních. Poskytujeme firemní sekretářské služby pro různé struktury na základě outsourcingu, čímž dáváme klientům a dalším správcům fondů příležitost k rozšíření jejich stávajících služeb na základě outsourcingu úkolů, které jsou více náročné na práci a na čas. Máme k dispozici specializovaný tým pracovníků pro firemní sekretářské služby, který poskytuje vedení firmy podporu v oblasti řízení. Mezi naše sekretářské služby patří:

SlužbaPopis
Služby týkající se založení společnosti
 • Zajištění zápisu společnosti do obchodního rejstříku
 • Registrace osobních společností (společníků)
 • Žádosti o povolení (licence)
Administrativní služby
 • Vedení důvěrných rejstříků poplatků, členů představenstva (jednatelů) a akcionářů.
 • Předkládání veškerých zákonných dokumentů a úhrada veškerých poplatků u Rejstříku firemních záležitostí (Registry of Corporate Affairs).
 • Zajištění firemních jednatelů (představenstva) prostřednictvím naší licencované dceřiné firmy
 • Poskytování nominee služeb
Domicilační služby
 • Zajištění prostor pro firemní sídlo
 • Úhrada každoročních správních a regulačních poplatků
 • Zpracování a podání každoročních výkazů (přiznání)
 • Vedení zákonných rejstříků (seznamů) a firemních záznamů
 • Osvědčování (certifikace) firemních záznamů
 • Komunikace s vládními a regulačními úřady
Služby týkající se likvidace a rušení společností
 • Zrušení registrace fondů
 • Výmaz neaktivních firem
 • Dobrovolné likvidace
Podpůrné služby pro vedení firmy
 • Koordinace logistických opatření
 • Vypracování programu zasedání, podkladů pro účastníky zasedání a poskytování administrativní podpory
 • Vykonávání činností tajemníka (sekretáře) firmy na zasedání představenstva, včetně zpracování podrobného zápisu z jednání a ad-hoc usnesení
 • Zajišťování (řízení) opatření navazujících na zasedání podle potřeby
 • Služba Virtual Boardroom (virtuální zasedací místnost vedení firmy) – kdykoliv a kdekoliv zajištění internetového přístupu ke všem materiálům pro zasedání vedení
Podpůrné služby akcionářům
 • Podpůrné služby akcionářům
 • Zpracování veškerých dokumentů, včetně oznámení o konání zasedání, usnesení, formuláře pro zastupování, hlasovacích lístků, scénář proslovu předsedy představenstva a zápisů z jednání
 • Shromažďování (sběr) oprávnění k zastupování a poskytnutí analýzy zastupování (tzv. proxy analýza)
 • Zajištění usnášeníschopnosti prostřednictvím následné komunikace s jednotlivými akcionáři
 • Koordinace procesu hlasování a zajištění osvědčení o průběhu (výsledcích) hlasování
 • Předkládání usnesení příslušným vládním úřadům
Správa bankovního účtu
 • Správa bankovního účtu
 • Osvědčování bankovních usnesení a ustavujících (zakládacích) dokumentů
 • Pomoc při zakládání bankovního účtu

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme