Lucemburský fond

1. Právní struktura lucemburského investičního fondu SICAV/SICAF

Koncept   

SICAV a SICAF jsou struktury lucemburských investičních fondů, které mohou být tvořeny jako fondy UCITS (kolektivní investování do převoditelných cenných papírů) nebo jako fondy SIF (specializované investiční fondy). Jejich účelem je investice akciového kapitálu do cenných papírů nebo jiných likvidních finančních investic v souladu se zásadou diverzifikace, která umožňuje akcionářům získat příjmy generované z řízení jejich aktiv. Investiční fondy SICAV a SICAF mohou řídit pouze aktiva ve vlastním portfoliu.

Lucemburský fond SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) je investiční fond ve formě investiční společnosti, jejíž akciový kapitál je variabilní a jeho hodnota se vždy rovná čistě hodnotě aktiv ze všech dílčích fondů; je tvořen akciemi bez stanovení jejich nominální hodnoty. Oproti tomu existuje lucemburský investiční fond SICAF (Société d’Investissement à Capital Fixe) ve formě investiční společnosti s fixním akciovým kapitálem.

Jelikož oba výše uvedené investiční fondy nemají vlastní právní identitu, jsou buďto řízeny samosprávou nebo externě prostřednictvím investičních společností.

Investiční politika

Jelikož je možné kombinovat oba investiční fondy SICAV a SICAF s dalšími investičními aktivy, mohou mít mimo jiné formu následujících fondů: fond cenných papírů, nemovitostí, finančního trhu nebo holdingový fond.

Investoři

Pokud mají lucemburské fondy SICAV a SICAF formu fondů UCITS, neexistují žádná omezení týkající se investorů. Pouze u specializovaných investičních fondů (SIF) je vyžadován „zkušený investor“.

Založení fondu

Lucemburský fond SICAV má formu akciové společnosti (PLC., Corp./SA), zatímco fond SICAF může mít jakoukoli formu lucemburské obchodní společnosti (např. akciová společnost (PLC., Corp./SA); společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL); komanditní společnost na akcie (SCA)). Lucemburské investiční fondy SICAV a SICAF mohou mít formu zastřešujícího fondu s několika dílčími fondy, které jsou na sobě navzájem nezávislé.

Sídlo a hlavní místo pro řízení fondů SICAV a SICAF musí být podle stanov v Lucembursku.

Aktiva fondů SICAV a SICAF mohou být dále převáděna na poručníka (depozitní banku), aby bylo zajištěno, že budou výnosy či zisky využívány v souladu se stanovami. Poručník je odpovědný oběma investičním fondům i akcionářům pouze za ztrátu vyplývající ze zaviněného neplnění nebo vadného plnění svých povinností.

Upsaný kapitál investičního fondu SICAV/SICAF ve výši alespoň 1.25 mil. EUR musí být dosažen do 6 měsíců od získání souhlasu lucemburského úřadu pro finanční trhy (CSSF) v případě fondu UCITS a do 12 měsíců, pokud se jedná o specializovaný investiční fond (SIF). Minimální akciový kapitál závisí na zvolené právní formě.

Investiční a distribuční politika

Lucemburské investiční fondy SICAV a SICAF mohou kdykoli vydat a zrušit nové akcie, jejichž hodnota nepřesáhne čistou hodnotu aktiv, a mohou regulovat rozdělení dividend nebo jiných splátek investorům, a to za oficiálních podmínek stanovených stanovami. Oba investiční fondy nemají povinnost tvořit rezervní fondy.

Dohled

Fondy SICAV a SICAF podléhají neustálé kontrole lucemburského úřadu pro finanční trhy (CSSF). Oba investiční fondy i investiční manažeři a poradci uvedených fondů musí před zahájením činnosti získat povolení.

Navíc musí fondy SICAV a SICAF sestavit roční uzávěrku a pololetní uzávěrku, které musí projít auditem nezávislého auditora. Účetní uzávěrky musí být následně zveřejněny, nejpozději však do 4 měsíců (a nejpozději do 6 měsíců v případě specializovaného investičního fondu (SIF)) od konce roku. Vyjma investičních fondů majících formu uzavřeného fondu UCITS, musí lucemburské investiční fondy navíc připravit prodejní prospekt, který musí mimo jiné obsahovat stanovy umožňující investorům zhodnotit investice a související rizika.

2. Daňová struktura lucemburského investičního fondu SICAV/SICAF

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme