Belize fond

Podílové fondy Belize jsou upraveny v Zákoně o podílových fondech (kapitola 268), schváleném v roce 1999.

Podílový fond je otevřený investiční fond, resp. společnost kombinující investování peněz od velké skupiny lidí do různých cenných papírů, za účelem dosažení určitého cíle v určitém časovém období. Mezi výhody Belize podílových fondů patří především diverzifikace portfolio či možnost odkupu akcií za aktuální hodnotu čistých aktiv.

Udržování v souladu se nabízí celou řadu služeb, as procházením aktu podílového fondu Belize, nyní můžeme našim zákazníkům nabídnout pomoc při zakládání podílového fondu. Specializujeme se na poskytování našim klientům s odborným výkladem přes všechny aspekty zahájení a provozování Belize fond. Naše služby rozšířit do všech fází procesu tvorby fondu – od tvorby subjektu a přípravy nabízet dokumenty, které radí jim při výběru poskytovatelů služeb a marketing fond.

Výhody Belize podílového fondu

  • Správně strukturovaný mezinárodní finanční fond nabízí celou řadu vlastností, které jej odlišují od tradičního podílového fondu. Jedná se především o tyto vlastnosti:
  • Nižší míra regulace usnadňuje vytvořit a spravovat finanční prostředky. V důsledku toho jsou náklady na tvorbu a údržbu výrazně sníženy. Nižší náklady znamenají, že fondy mohou být z pohledu investor nabízeny za konkurenceschopné poplatky za správu. Kromě toho je zde obecně větší flexibilita, jak z hlediska struktury fondu, tak i investičního portfolia.
  • Daňové osvobození v offshore jurisdikci umožňuje fondu reinvestovat částku ve výši daní ze zisků, které by jinak byly splatné v daňově nákladnějších jurisdikcích, aniž by bylo nutné získat investiční společnost podobného stavu. Proto může být placení daně odloženo, dokud investor obdrží návratnost své investice.
  • Není nutná žádná velká podpora či kanceláře, protože veškerá správa a související služby mohou být outsourcovány. Dále, tím, že klienti investují do fondu, v jakém kupují a drží akcie namísto vlastních investic, lze upustit od četných nákladů za rady, prohlášení a jiné transakční byrokracie.
  • Podílové fondy poskytují vyšší míru likvidity než většina typů investic. Ve většině případů mohou investoři odprodat své podíly v kterýkoli obchodní den. Pak může být současná čistá hodnota aktiv vyšší nebo nižší než původní kupní cena.

Akcionáři mají obvykle možnost reinvestovat dividendy fondu a kapitálové zisky umožňující nákup dalších akcií bez jakéhokoli prodejnímu poplatku.

Proces založení fondu

KrokPostup
I. Počáteční konzultaceBěhem počáteční konzultace se zástupcem společnosti P&H projednáte různá témata včetně Vaší strategie, zda zamýšlíte obchodovat s likvidními aktivy nebo chcete investovat do nelikvidních aktiv, profil Vašich cílových investorů, zákonné požadavky platné pro Vaši konkrétní situaci, počáteční a následné náklady související s provozem fondu, struktura Vaší správcovské společnosti a všechny další příslušné ohledy a záležitosti.
II. Dotazník pro založení fonduBěhem procesu založení fondu Vás požádáme o hodnocení a vyplnění našeho dotazníku pro založení fondu. Dotazník společně detailně zkontrolujeme a poradíme Vám v klíčových záležitostech týkajících se založení fondu.
III. Struktura fonduSpolečně s Vámi posoudíme nejoptimálnější strukturu vhodnou pro Vámi zamýšlenou investiční strategii, trh, daňovou pozici investora a další záležitosti. Následně pečlivě vyhodnotíme příslušnou jurisdikci pro určení struktury.
IV. Představení poskytovatelům služebAby byl fond žádaný, měl by mít před přijetím externích investorů svého makléře, správce a auditora. Pomocí našich obchodních kontaktů Vám poskytneme velký výběr funkcionářů nezbytných pro dokončení struktury.
V. Příprava fondu a správcovská společnostProvozní smlouvy a stanovy
Nehledě na typ struktury bude připraveno memorandum o soukromé investici (nebo stanovy) a bude poskytnuto všem investorům společně s trvalou plnou mocí a smlouvou o úpisu akcií.
VI. Žádost o povolení Jakmile připravíme všechny nezbytné dokumenty a shromáždíme všechny funkcionáře, připravíme žádost o povolení/oprávnění provozovat fond.
VII. Nastavení infastruktury po získání licenceBudeme s Vámi spolupracovat tak, abychom implementovali veškerou nezbytnou odpovídající infrastrukturu, např. provozní kancelář, IT software, založení bankovního účtu atd.

Typy dostupných fondů v Belize

StrukturaPopis požadavků
Veřejný podílový fondVeřejný podílový fond musí sestavovat účetní závěrku a udržovat přiměřené účetní záznamy, které jsou každoročně přezkoumány uznaným auditorem z Belize (nebo z jiné země). Schválené finanční výkazy a účetní záznamy pro registrovaný veřejný fond by měly být uchovávány v místě hlavního podnikání v Belize a musí být zpřístupněny všem investičním akcionářům a vedoucímu kanceláře podílových fondů.

Veřejný Podílový fond je považován za jeden z nejdůležitějších forem investic na kapitálovém trhu a veřejné nabídky vytvořené pro nákup veřejností poskytují investorům veřejných podílových fondů potenciál pro dlouhodobé zhodnocení kapitálu a jeho růst.
Soukromý podílový fondPro soukromý podílový fond je zakázáno upisování akcií pro širokou veřejnost. V důsledku toho je tento typ fondu je omezen pouze na soukromé nabídky poté, co soukromí investoři poprvé podali žádost a dostali oficiální pozvánku od kanceláře podílových fondů. Poté může fond zahájit činnost s uzavřenou skupinou investorů (méně než padesát). Některé soukromé fondy jsou určeny především k zajištění růstu kapitálu, zatímco jiné jsou určeny k zachování kapitálu.
Profesionální podílový fondProfesionální fond je investičním fondem, jehož akcie jsou dostupné pouze profesionálním investorům nebo investorům s vysokou čistou hodnotou aktiv, kdy minimální investice je 100,000 USD na investora. Uznávané banky, investiční fondy, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry atd. jsou považováni za profesionální investory.

Profesionální fond musí nejprve obdržet oficiální uznání od kanceláře podílových fondů, než bude moci zahájit svou obchodní činnost v rámci Belize.

Další požadavky

Administrátoři, manažeři a správci

Podílové fondy vyžadují jako třetí strany renomované funkcionáře (správce a manažery). Naše společnost ve spojení s naší licencovaným správcem v Belize Vám pomůže s tvorbou a správou fondu, nabídkou, i výplatou dividend.

Osvobození od daně

Mezinárodní obchodní společnost (IBC), partnerství (LLP) nebo podílový fond může být žadatelem o licenci. Fondy, které jsou uznány a registrovány podle Zákona o podílovém fondu Belize jsou osvobozeny veškeré daně z příjmu, daně z podnikání a kolkovného. Jedná se tedy o jedinečné a rozmanité investiční příležitosti, které investory podílových fondů osvobozuje od daně z dividend a kapitálových zisků.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme