Fond na Kajmanských ostrovech

Zákon o Podílových fondech (dále jen “MFL”) reguluje všechny podílové fondy zřízené nebo provozované z Kajmanských ostrovů. Podílový fond je definován v MFL jako společnost, podílový fond nebo partnerství, který vydává podíly na vlastním majetku. Účelem je sdružovat finanční prostředky investorů s cílem rozložit investiční rizika a umožnit investorům v podílovém fondu čerpat výnosy z akvizicí, držení, řízení nebo likvidací investic.

V rámci MFL je podíl na trustu, resp. na základním kapitálu společnosti definován jako podíl, hodnota části trustu nebo partnerství, prostřednictvím které vzniká nárok podílet se na ziscích společnosti, podílového fondu nebo partnerství, a které lze uplatnit nebo s nimi dále nakládat dle volby investora (ale jenž nezahrnuje dluh).

MFL tedy nezahrnuje (a) peněžní prostředky pouze s jedním investorem (protože neexistuje žádné „sdružování finančních prostředků investora“), nebo (b) uzavřené fondy (protože investoři nemají právo odkoupit jejich účasti).

Až na jednu výjimku MFL vyžaduje, aby byly všechny otevřené podílové fondy regulovány. Výjimkou je podílový fond, ve kterém jsou podíly v držení ne více než patnácti investorů, z nichž většina jsou schopni jmenovat nebo odstranit provozovatele, resp. operátora fondu. Operátorem je pro tyto účely v případě firemního podílového fondu jednatel společnosti, v případě partnerství je jím generální partner partnerství a jde-li o trust, je jím jeho správce. Uvedené nezahrnuje výkon funkce manažera pracujícího na základě smluvního uspořádání s podílovým fondem. Tato výjimka je často využívána v rámci struktury “master-feeder”, aby nemuselo dojít k registraci tzv. master fondu.

Proces zakládání

KrokProces
I. Úvodní konzultaceBěhem úvodní konzultace s vedením společnosti P&H, budeme diskutovat o tématech včetně Vaší strategie, ať už máte v úmyslu obchodovat likvidními či investovat do nelikvidních aktiv, o profilu cílových investorů, regulačních požadavků a dodržování týkajících se Vaší zvláštní situace, počátečních a průběžných nákladech spojených s provozem fondu, strukturováním Vaší správcovské společnosti a všech ostatních relevantních úvah a záležitostí.
II. Dotazník pro založení fonduBěhem procesu založení fondu Vás požádáme o hodnocení a vyplnění našeho dotazníku pro založení fondu. Dotazník společně detailně zkontrolujeme a poradíme Vám v klíčových záležitostech týkajících se založení fondu.
III. Struktura fonduSpolečně s Vámi posoudíme nejoptimálnější strukturu vhodnou pro Vámi zamýšlenou investiční strategii, trh, daňovou pozici investora a další záležitosti. Následně pečlivě vyhodnotíme příslušnou jurisdikci pro určení struktury.
IV. Představení poskytovatelům služebAby byl fond žádaný, měl by mít před přijetím externích investorů svého makléře, správce a auditora. Pomocí našich obchodních kontaktů Vám poskytneme velký výběr funkcionářů nezbytných pro dokončení struktury.
V. Příprava fondu a správcovská společnostProvozní smlouvy a stanovy
Nehledě na typ struktury bude připraveno memorandum o soukromé investici (nebo stanovy) a bude poskytnuto všem investorům společně s trvalou plnou mocí a smlouvou o úpisu akcií.
VI. Žádost o povoleníJakmile připravíme všechny nezbytné dokumenty a shromáždíme všechny funkcionáře, připravíme žádost o povolení/oprávnění provozovat fond.
VII. Nastavení infastruktury po získání licenceBudeme s Vámi spolupracovat tak, abychom implementovali veškerou nezbytnou odpovídající infrastrukturu, např. provozní kancelář, IT software, založení bankovního účtu atd.

Výběr instrumentu (podílový fond)

Právo Kajmanských ostrovů upravuje obchodní společnosti, trusty, partnerství a související vztahy, což umožňuje vysoký stupeň flexibility pro zakládání podílových fondů. Čtyři instrumenty běžně používané pro provoz podílových fondů jsou tzv. osvobozené společnosti, společnosti s vyčleněným portfoliem, podílový fond a osvobozené omezené partnerství (komanditní společnost).

Typy fondů

Jakmile je vybrána konkrétní entita umožňující založení fondu, existují tři typy fondů, které jsou upraveny v Zákoně o podílových fondech. Kategorie fondů spadající do působnosti tohoto zákona o podílových fondech jsou uvedeny níže.

Požadavky

Ostatní aspekty

Požadavky nabídkových dokumentů

Podílové fondy v rámci Kajmanských ostrovů musí podat aktuální nabídkový dokument (nebo návrh nabídkového dokumentu, není-li aktuální) u příslušného úřadu, což je podmínka pro získání souhlasu k udělení licence.

Nabídkový dokument by měl obsahovat úplné a přesné informace, které by mohli investoři rozumně požadovat a předpokládat v rámci informovanosti za účelem provedení investičního rozhodnutí. V případě veřejného fondu musí být jakékoliv změny těchto materiálů po počátečním podání sděleny CIMA ke schválení.

AML (Anti Money Laundering – opatření proti praní špinavých peněz)

Veškeré fondy by měly být v souladu s právními předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a předpisy Kajmanských ostrovů.

Zdanění

Kajmanské fondy jsou osvobozeny od všech daní v rámci Kajmanských ostrovů.

Finanční výkazy a požadavky na audit

Licencovaný fond musí na základě Zákona o podílových fondech udržovat adekvátní účetní záznamy a musí sestavovat roční účetní závěrku. Toto účetnictví musí být každoročně kontrolováno auditorem. Ověřené účetnictví za každý finanční rok musí být zasláno CIMA do šesti měsíců od konce příslušného finančního roku. Úřad může tuto lhůtu prodloužit.

Doba zpracování

Registrace podílového fondu trvá přibližně pět pracovních dnů a čtyři až šest týdnů od obdržení veškeré dokumentace trvá jeho licencování.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme