Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/offshore/html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry: Kypr – Offshorespolecnost.cz

Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry: Kypr

Se vstupem do Evropské unie se Kypr stal jednou z nejzajímavějších zemí pro založení a provozování činností v oblasti investičních a finančních služeb.

Hlavními důvody je to, že kyperské investiční firmy (poskytující makléřské služby a služby v oblasti obchodování), společnosti spravující podílové fondy a subjekty kolektivního investování mohou využívat tzv. „evropský pas“ (tj. povolení poskytovat obdobné služby ve všech dalších 27 zemích EU) a skutečnost, že Kypr nabízí nejnižší zatížení daní z příjmů právnických osob v celé Evropské unii.

Mezi příznivé charakteristiky daňového režimu pro kyperské investiční firmy patří:

 • Standardní sazba daně z příjmů právnických osob pouze 10 %;
 • Úplné osvobození od daně z příjmů právnických osob u kapitálových výnosů, s jedinou výjimkou u výnosů pocházejících z prodeje kyperských nemovitostí nebo z prodeje akcií určitých společností vlastnících tyto nemovitosti;
 • Osvobození od daně z příjmů právnických osob u dividend;
 • Evropský pas;
 • Nízké zřizovací náklady;
 • Nízké pořizovací náklady.

Kyperský zákon o investičních fondech z roku 2007 (dále jen „zákon“) stanovuje právní rámec pro poskytování investičních služeb, jakož i pro registraci, regulaci a dohled nad činností kyperských investičních firem.

Mezi investiční sužby, které může nabízet kyperská investiční firma, patří kterékoliv z následujících služeb:

 • Přijímání a předávání příkazů jménem investorů, které se týkají jednoho nebo více finančních nástrojů, jak jsou tyto definovány v zákoně;
 • Realizace těchto příkazů jinak než na svůj vlastní účet;
 • Obchodování s finančními nástroji na vlastní účet;
 • Správa investičních portfolií na základě zmocnění (mandátů) daných investory, kdy tato portfolia zahrnují jeden nebo více finančních nástrojů;
 • Úpis emisí finančních nástrojů, jak jsou tyto definovány v zákoně;
 • Přijímání a předávání příkazů jménem investorů, které se týkají finančních nástrojů, jak jsou tyto definovány v zákoně;
 • Investiční poradenství;
 • Obchodování s finančními nástroji na svůj vlastní účet.

Mezi finanční nástroje nabízené kyperskou investiční firmou patří:

 • Převoditelné cenné papíry a podíly v subjektech kolektivního investování;
 • Nástroje peněžního trhu;
 • Finanční termínové smlouvy (futures), včetně ekvivalentních nástrojů vypořádaných v penězích;
 • Dohody o budoucí úrokové sazbě (FRA);
 • Úrokové, měnové a akciové swapy;
 • Opce na nabytí nebo zcizení jakéhokoliv finančního nástroje v budoucnosti, včetně ekvivalentních nástrojů vypořádaných v penězích a zejména měnových a úrokových opcí;

Založení firmy a žádost o povolení• Struktura žadatele o povolení;
• Pomoc se zpracováním a revizí podkladů pro zpracování žádosti;
• Komunikace s poskytovateli služeb a regulačními úřady ohledně povolení;
• Podání podkladů pro zpracování žádosti kyperské komisi pro cenné papíry a burzu; komunikace a navazující kroky
Administrativa• Činnosti middle a back office;
• Poradenství v oblasti firemního řízení;
• Koordinace procesů KYC a AML
• Vedení rejstříků a další zákonné evidence společnosti;
• Koordinace odezvy na žádosti klientů;
• Firemní sekretářské práce;
• Pomoc s otevřením bankovního účtu.
Účetnictví a výkaznictví• Zpracování a vedení finančních výkazů (účetní závěrky)
• Komunikace s auditory společnosti během auditů finanční (účetní) evidence společnosti
• Zpracování pravidelných manažerských účtů a rozpočtů pro manažerské účely
Virtuální kancelář1 Firemní adresa včetně korespondenční doručovací adresy, vyřizování a přeposílání pošty;
2 Vedení sídla firmy včetně zajištění a udržování štítu s názvem firmy;
3 Telefonní služby včetně odpovídání na telefonní hovory a přesměrování hovorů.

Kritéria rozhodující o úspěchu žádosti

Hlavní kritéria, která je nutno splnit, aby Komise udělila povolení:

 • Existence minimálního kapitálu požadovaného zákonem.
 • Minimálně dva zkušené a spolehlivé vedoucí pracovníky, aby byla splněna zásada čtyř očí. Jeden z těchto dvou vedoucích pracovníků by měl být firmou zaměstnán na plný úvazek a měl by žít na Kypru. Měly by být oba přístupní a dostupní a na základě včasného oznámení by se měli dostavit před Komisi.
 • „Zkušené a spolehlivé osoby“, které budou jmenovány jednateli kyperské investiční firmy, nejsou definovány v zákoně.
 • Vlastnictví příslušných osvědčení o odborné způsobilosti Ministerstva financí Kyperské republiky od vedoucích příslušných oddělení.
 • Odpovídající technické a finanční zdroje
 • Odpovídající IT systémy a interní kontrolní mechanismy
 • Odpovídající struktury a mechanismy pro garantování ochrany majetku investorů a odstranění jakýchkoliv střetů zájmů, které mohou vzniknout mezi firmou nebo personálem a zájmy klientů

Postup pro udělení povolení k činnosti kyperské investiční firmy

Pro získání povolení by zájemce měl předložit žádost kyperské pro cenné papíry a burzu.

Hlavní dokumenty, které musí být přiloženy k žádosti, jsou tyto:

 • Podnikatelský plán s popisem činností a předpovědí na první dva roky
 • Návrh zakladatelské smlouvy a stanov
 • Návrh organizační struktury společnosti včetně jmen dvou zkušených osob, aby byla splněna zásada čtyř očí.
 • Provozní příručka, která obsahuje interní postupy pro služby, které budou poskytovány, postupy proti praní špinavých peněz, popis IT systému a infrastruktury společnosti apod.
 • Výpis z trestního rejstříku, osvědčení o tom, že firma není v konkursu, životopisy (CV) všech členů představenstva, jednatelů a akcionářů majících ve firmě podíl 10 % nebo větší.
 • Vyplněné dotazníky pro výše uvedené osoby.
 • Potvrzení, že žadatel vlastní nebo bude vlastnit kapitál ve výši požadovaného vstupního kapitálu společnosti a že se zaváže jej zablokovat na bankovním účtu vedeném u úvěrové instituce nebo institucí členského státu, když a pokud o to Komise požádá.

Doba existence firmy

Komise musí do šesti měsíců od předložení řádně vyplněné žádosti o udělení povolení k činnosti kyperské investiční firmy přijmout rozhodnutí a informovat žadatele buď o udělení povolení, nebo o zamítnutí žádosti.

Během tohoto šestiměsíčního období může Komise požádat o další informace nebo objasnění týkající se předložené žádosti.

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme