Novozélandský Trust

ŘEŠENÍ V PODOBĚ NOVOZÉLANDKÉHO ZAHRANIČNÍHO TRUSTU

Základní informace

Od vzniku novozélandských zahraničních trustů v roce 1988 získal Nový Zéland z mnoha důvodů, včetně své daňové neutrality a ekonomické a politické stability, na významu jako mezinárodní trustová jurisdikce. Nový Zéland má velmi stabilní systém státní správy. Země je vysoce respektovanou jurisdikcí člena OECD a FATF s pevným obchodním, odborným a soudním zázemím.

Novozélandský režim zahraničních trustů vychází v prvé řadě na vědomém rozhodnutí v oblasti daňové politiky vyloučit nenovozélandské rezidenty, kteří nedosahují zisku na Novém Zélandu, spíše než z umělého právního rámce, jehož účelem by bylo vytvořit nové ekonomické odvětví. Základy novozélandského trustového práva byly položeny a postupně se vyvíjely již od kolonizace Nového Zélandu Velkou Británií v roce 1840. Nový Zéland má rozsáhlou síť mezinárodních daňových smluv a poměrně volné požadavky na zpřístupnění informací.

V některých případech může být přítomnost správce v geografické blízkosti Evropy nevýhodná – zejména vzhledem k pokračujícímu trendu, kdy soudy, finanční úřady a veřejná politika v těchto regionech rozšiřuje oblast své působnosti mimo rámec svých tradičních hranic. Ze zcela legitimních důvodů mohou klienti chtít držet svá aktiva ve větší vzdálenosti – a to i tehdy, je-li vlastní správa vykonávána ve stejném časovém pásmu.

S výhledem nastupujícího trhu je Zéland v dobrém postavení k obsluhování klienti sídlících ve střední a východní Evropě, kterým je v řadě případů odepřeno vyžívání tradičních center s nízkým zdaněním kvůli„černým listinám“ centrálních vlád.

ZDANĚNÍ ZAHRANIČNÍHO TRUSTU

Trust, který;

 • je zakládán nerezidentem Nového Zélandu, a;
 • má správce, kteří jsou novozélandskými rezidenty,

se řídí novozélandským právem a bude zdaněn pouze na Novém Zélandu na základě příjmu dosaženého z novozélandského zdroje. Příjem dosažený ze zdrojů mimo Nový Zéland není zdaněn.

Tento dlouholetý daňový režim zahraničních trustů opakovaně novelizovala a schválila řada novozélandských vlád, jež zdůraznily, že záměrem není omezovat v zásadě racionální a spravedlivý režim, který je komerčně přitažlivý pro mezinárodní plánovače tvorby majetku. Jsou zde uplatňovány minimální ohlašovací povinnosti ministerstvu financí Nového Zélandu (důležité povinnosti vedení záznamů jsou uloženy správcům). Vláda rovněž uvedla, že se ministerstvo financí nebude obecně zabývat „zvídavými dotazy“ partnerů daňových dohod ohledně informací o zahraničních trustech. Jakékoli takto poskytované informace podléhají stávajícím předpisům v oblasti daňově důvěrných informací.

Nový Zéland je stranou 34 účinných dohod o zákazu dvojího zdanění (DTA) a k jeho hlavním obchodním a investičním partnerům patří:

 • Česká republika
 • Polsko
 • Ruská federace
 • a většina starších členských států Evropské unie

V některých případech může být pro beneficienty novozélandských zahraničních trustů možnost využít těchto DTA i klíčovou výhodou.

VÝHRADA OPRÁVNĚNÍ

Dalším prvkem novozélandského trustového práva je způsob, jakým rodinní poradci, zakladatelé a beneficienti mohou do různé míry ovlivňovat výkon oprávnění obsažených ve svěřenecké listině. Toho může být dosaženo uplatňováním širokých plných mocí, požadavků na souhlas opatrovníka a jedinečným oddělením oprávnění mezi svěřenecké správce (custodian trustees), řídící správce (managing trustees) a poradenské správce (advisory trustees).

Tato jedinečná kontrolní ustanovení jsou dlouho součástí novozélandského práva a jsou neocenitelnými nástroji pro plánovače tvorby majetku při překonávání časových pásem a přinášejí klid zakladatelům, kteří se nechtějí vzdát kontroly nad zahraničními správci.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ A OCHRANA MAJETKU

V duchu tradice své pověstné fiskální obezřetnosti není úmyslem Nového Zélandu nabízet mimořádnou ochranu klientům, kteří chtějí chránit svůj majetek před věřiteli prostřednictvím důmyslného systému zákonných promlčecích lhůt a předpisů v oblasti ochrany soukromí. Existuje však určitá legitimní ochrana před žalobci v obchodních a rodinných sporech přiznávaná klientům, kteří ukládají majetek do trustů držených správcem, který je novozélandským rezidentem. U bohaté klientely sídlící v nestabilních jurisdikcích může být jejich osobních bezpečnost ohrožena pouhým zpřístupněním informací o jejich vysokém čistém jmění. Toto riziko lze zmírnit držením rodinného majetku správcem, který je novozélandským rezidentem.

PLÁNOVÁNÍ NÁSTUPNICTVÍ

Novozélandské zahraniční trusty se běžně používají k zajištění řádného majetkového nástupnictví (často vytvořeného rodinným podnikem) z jedné generace na druhou. To je zvlášť důležité v okamžiku, kdy majetek může jinak přejít na nástupce, kteří sami nemají zkušenosti se správou majetku nebo by takovou možnost nevítali. Soukromé trustové společnosti se obecně využívají jako správci trustů pro specializované transakce nebo k držení a ochraně podniků rodinných dynastií. Pro založení soukromé trustové společnosti neexistují žádné licenční požadavky.

REGULAČNÍ ZÁRUKY

Obecně platí, že novozélandská vládní politika podporuje samoregulaci odvětví a režim novozélandských zahraničních trustů odráží tento historický přístup efektivity podnikání.

Tato politika, která rozhodně není slabým místem, zajišťuje dodržování nejvyšších profesionálních standardů – zejména tam, kde je trustová společnost „způsobilým rezidentem-zahraničním správcem“ a jednatelé a zaměstnanci jsou členy novozélandské advokátní komory, institutu autorizovaných účetních nebo společnosti správců trustů a pozůstalostí (STEP), jimiž jsou i regulovány. Novozélandské trustové právo požaduje, aby správci uplatňovali vysoký etický standard.

Nový Zéland je členem FATF od roku 1991 a uplatňuje odpovědný rámec proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V roce 2010 byl přijat zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a boji proti financování terorismu, který je novozélandským základním předpisem proti praní špinavých peněz. Zákon ukládá finančním institucím významné závazky se závažnými trestněprávními a finančními důsledky při porušení této legislativy.

SKUTEČNÁ  „OFFSHOROVÁ“ OECD ALTERNATIVA

V současnosti čelí tradiční offshorová finanční centra stále rostoucím problém a nebývalé míře dohledu. Trustové jurisdikce, které jsou členy OECD a FAT, a jež obecně nabízejí stejné výhody v oblasti daní, plánování nástupnictví a ochrany majetku, jsou stále ve větší míře přitažlivější pro náročnou klientelu, která hledá přeshraniční řešení správy majetku.

SHRNUTÍ. NOVOZÉLANDSKÉ TRUSTY

Hlavní použití

Novozélandský zahraniční trust lze použít v řadě situací:

 • jako daňově účinný offshorový subjekt pro držení majetku.
 • pro mezinárodní plánování pozůstalosti nebo nástupnictví.
 • jako daňově efektivní trust ochrany majetky.
 • jako předmigrační trust založený před imigrací na Nový Zéland nebo do jiných zemí, kde jsou tyto trusty účinné – například v Kanadě.
 • jako mezinárodní obchodovatelný trust.
 • jako nástroj pro držení majetku, kvůli neexistenci daně z kapitálových výnosů na Novém Zélandu.

Klíčové prvky

 • Jurisdikce člena OECD a FATF, která není na černé listině.
 • Vysoce kvalitní soudní a právní systém zběhlý v trustovém právu vzhledem k rozsáhlému použití tuzemských a zahraničních trustů na Novém Zélandu.
 • Schopnost se vypořádat s obtížemi způsobených časovými pásmy použitím novozélandského subjektu jako svěřeneckého správce s druhým řídícím správcem nebo investičním manažerem, který sídlí v příznivějším časovém pásmu.
 • Přístup k jednoznačnému a rozsáhlému systému hmotného práva vycházejícího z anglického modelu.
 • Daňový režim, který lze považovat za racionální a spravedlivý, pokud jde o určení rozsahu daňového závazku nerezidentů spojeného s trustovými strukturami.
 • Relativně nízká úroveň požadavků v oblasti výkaznictví.
 • Žádné přísné licenční požadavky, ale samoregulace, pokud je správce nebo jednatel správce členem advokátní komory (The Law Society), STEP nebo autorizovaným účetním.
 • Odpovědná legislativa a regulační režim proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 • Neutrální neintervenční vládní zahraniční politika
 • Přístupná vláda, obecně podporující rozvoj vynikající pověsti mezinárodního finančního centra

 

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme